Aktualności

Informacja dla Rodziców!
Zgodnie z uchwałą Nr 1183/LXXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 5 października 2010 r. (art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
– Dz. U. z 2013 r. poz.87) ustala się od 1 września 2013 r. opłatę za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI

ZA ŚWIADCZENIE USŁUG W PRZEDSZKOLU

(NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR SP.0050.2.219.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z 10.06.2011R.

 

 

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00 i jest bezpłatna.

2. Za czas związany z realizacją zajęć religii rodzice nie płacą

3. Za korzystanie z dodatkowych zajęć opiekuńczo -wychowawczych i dydaktycznych oraz za wyżywienie opłata jest naliczana za każdy miesiąc i płatna z góry (zaliczkowo) do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Odliczanie z tytułu zgłoszonej nieobecności są odliczane dopiero po podsumowaniu całego miesiąca, w kolejnym okresie rozliczeniowym.

5. Naliczanie za pobyt dziecka w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 13.00 do 17.00 odbywa się za każde rozpoczęte pół godziny. Stawka wynosi 1 zł godzina, czyli 50 groszy za każde pół godziny.

6. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się wysokość dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień, natomiast opłata za zadeklarowane godziny nie podlegają zwrotowi ( za wyjątkiem ferii i przerw świątecznych).

7. Za zwłokę w dokonywaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki. Jeśli usługobiorca nie wnosi opłat w terminach wskazanych w umowie lub zalega co najmniej l miesiąc umowa może być wypowiedziana przez usługodawcę.

8. Wysokość stawki żywieniowej – 5 zł dziennie ( 3 posiłki)

• 75% z 5zł – (2 posiłki – obiad i podwieczorek lub śniadanie i obiad)

• 50% z 5 zł – (obiad)

• 25% - ( śniadanie lub podwieczorek)