Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

na lata 2015/2016-2017/2018

 

 

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność,

nie każmy myśleć,

lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać

i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz.Uz 2017 r poz.59 i 949)
 • Statut Przedszkola

 

Nasze przedszkole jest ukierunkowane przede wszystkim na wychowanków i ich wszechstronny rozwój. Celem naszych działań jest wychować zdrowe, aktywne i odporne psychicznie i fizycznie dzieci. Dlatego też uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i przygotowujemy przedszkolaków do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Niniejsza koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w ustawie o systemie oświaty. Powstała również w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i Statut Przedszkola.

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Placówka mieści się w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. Swoją działalność rozpoczęła w 1989r. Jej atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Jest to budynek bardzo rozległy i nowoczesny, którego generalny remont właśnie się zakończył. Zostały wymienione w nim okna, ogrzewanie oraz odremontowane wszystkie sale i korytarze. Wokół przedszkola roztacza się duży ogród, który umożliwia organizowanie wielu ciekawych sytuacji edukacyjnych. Nasz plac zabaw jest wyposażony w liczne urządzenia ogrodowe, które zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do zabawy. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych. Organizacyjnie jest to placówka 11-oddziałowa, składa się z następujących grup:

 • „Jeżyki” – 3 –latki
 • „Delfinki” – 3 –latki
 • „Tygryski” – 4 – latki
 •  „Biedronki”- 4-latki
 • „Skrzaty”-5 –latki
 • „Zajączki”- 4,5-latki
 •  „Pszczółki” – 6 -latki
 •  „Sówki” – 6- latki
 • Integracyjny „Motylki”- 5-6-latki
 • Integracyjny „Misiaki” –4-5-6 -latki
 • Specjalny „Żabki”

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program Wychowawczy Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Nasz absolwent:

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych
 • przestrzega obowiązujących reguł
 • samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
 • podejmuje zadania społeczne
 • wykazuje się umiejętnością właściwego zachowania w różnych miejscach
 • jest aktywny, samodzielny i twórczy
 • wykazuje się wrażliwością estetyczną
 • zna zasady kultury
 • ma pozytywny obraz samego siebie
 • wyraża i kontroluje swoje emocje
 • radzi sobie w trudnych sytuacjach
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dba o swoje zdrowie
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie
 • respektuje prawa innych
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
 • jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych
 • odróżnia dobro od zła, chętnie współpracuje z innymi

CELE GŁÓWNE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

1.Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

2.Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.Zarządzanie przedszkolem.

 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Realizacja założeń reformy oświatowej.
 2. Zapewnianie funkcji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, a także    możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 3. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 4. Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 5. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 6. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 7. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 8. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 9. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej – przedszkola pełni DYREKTOR, który:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • pełni rolę pracodawcy,
 • organizuje pracę nauczycieli,
 • inspiruje nauczycieli do działania,
 • kieruje działalnością przedszkola.

 

Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, jest w przedszkolu utworzone stanowisko WICEDYREKTORA, który:

 • zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony
 • wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim
  a dyrektorem 

ROLA NAUCZYCIELA

Nad rozwojem naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna. Kadra posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także specjalistyczne. Placówka zatrudnia nauczyciela języka angielskiego, katechetę, psychologa, logopedę, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów oraz specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, terapii SI i dogoterapii.

Do podstawowych zadań nauczycieli w naszym przedszkolu należy:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
  i możliwościami rozwojowymi.
 2. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka).
 3. Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości.
 4. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
 5. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.
 6. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.
 7. Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy.
 8. Wdrażanie do samodzielności.
 9. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.
 10. Przygotowanie dzieci specjalnej troski do integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.
 11. Prawidłowe instruowanie zdrowych dzieci w jaki sposób zainicjować kontakty
  z dziećmi niepełnosprawnymi.
 12. Nawiązanie więzi z domem rodzinnym dziecka jako warunku prawidłowej realizacji programu.
 13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 14. Zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój fizyczny dzieci.

Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach
i szkoleniach. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy
z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę. Do metod tych należą między innymi:

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Dogoterapia
 • Metoda twórcza Carla Orffa
 • Metody dramowe
 • Metoda Batii Strauss
 • Metoda dobrego startu
 • Metoda M. i Ch. Knillów
 • Metoda Integracji Sensorycznej- stymulacja polisensoryczna w sali doświadczania świata
 • Metoda bajkoterapii 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGÓW

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno – wychowawczego jest kompetentna i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie
i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

 1. zespół tworzenia koncepcji pracy
 2. zespół do spraw ewaluacji
 3. zespół tworzenia planu pracy placówki przedszkolnej

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym. Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

KIERUNKI DZIAŁANIA2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

ADAPTACJA NOWO  PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym.  Oznacza to, że 3 latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment pójścia do przedszkola jest istotnym w jego życiu i budzi silne emocje. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy.

Nasuwa się więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Najważniejsze wydaje się by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce.

W trakcie tych spotkań dziecko może poznać przedszkole, rytm dnia i organizację zajęć, kolegów i koleżanki oraz panią, która będzie się nim opiekowała w poczuciu bezpieczeństwa dzięki obecności rodziców. Rodzice mogą zapytać o wszystko, co ich niepokoi, uzyskać informacje na temat, co zrobić, aby dziecko w jak najlepszy sposób zaadoptowało się
w przedszkolu. 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

I. Promocja placówki

 1. Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.
 2. Życzliwość wobec rodziców.
 3. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.
 4. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
 5. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
 6. Prezentacja w lokalnych mediach.
 7. Zabieganie o notatki w prasie lokalnej.
 8. Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

II. Motywacja przedszkolaków

Staramy się jak najczęściej stosować nagrody, stosowanie kary pozostaje ostatecznością. Skupiamy się na tym co dziecko zrobiło dobrego starając się ignorować zachowania niewłaściwe. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.

III. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora placówki. Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • codziennej obserwacji ich pracy,
 • ankiet, wywiadu z dyrektorem przedszkola,
 • rozmów z nauczycielami,
 • rozmów z rodzicami,
 • obserwacji zajęć,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • kontroli i analizy dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

IV. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka

 • każdy nauczyciel jedną godzinę w miesiącu poświęca na konsultacje z rodzicami,
 • na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacja podstawy programowej,
 • nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco,
 • rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych  konsultacji,
 • udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów dojrzałości szkolnej,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagog i psycholog,
 • prezentowanie prac dzieci na tablicy w szatni,
 • informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach na stronie internetowej  przedszkola.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA 

Formy współpracy z rodziną dziecka:

 • zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,
 • konsultacje i spotkania indywidualne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,
 • prowadzenie informacyjnych kącików dla rodziców,
 • pomoc rodziców podczas realizacji imprez przedszkolnych,
 • udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach,
 • włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola,
 • przedszkole prowadzi stronę internetową.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli :

 • kółko matematyczne
 • kółko plastyczne
 • kółko przyrodnicze
 • kółko teatralne
 • kółko sportowe
 • kółko fizyczno-chemiczne
 • kółko j. angielskiego
 • Kółko Teatralne „Rodzice dzieciom”