Ramowy Rozkład Dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.oo – 17.oo 
Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do przedszkola do godziny 8.oo. 

6.00-8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porząd­kowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne w kącikach zainteresowań. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoob­sługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwi­janie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30-9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Za­chowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończe­niu śniadania.

9.00-11.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, pro­wadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spa­cery. Zabawy swobodne, spontaniczne. Zabawy ruchowe i muzyczno – ruchowe.

10.30-10.45 „Witaminka”. Spożywanie soków, owoców i jogurtów. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czyn­ności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zacho­wania.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoob­sługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12.00-12.30 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowa­nie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30-13.15 Odpoczynek poobiedni( dzieci najmłodsze), dzieci starsze- kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, ruchowe. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu z wykorzysta­niem urządzeń rekreacyjnych.

13.15-13.30 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności sa­moobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

13.30-13.45 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posił­ku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

13.45-17.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry edukacyjne, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca korekcyjno – wspomagająca, praca z dziećmi zdolnymi, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci.