Wielospecjalistyczna pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością

W naszym przedszkolu funkcjonuje Wielospecjalistyczna Pomoc Rodzicom Dzieci z Niepełnosprawnością. Jest to inicjatywa i zespół działań na rzecz pomocy rodzinom wychowującym dziecko z niepełnosprawnością. Skupia w sobie specjalistów pracujących w przedszkolu, prowadzących terapię z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju, jak i innego rodzaju działaniami wspierającymi.

W jej ramach oferowana jest pomoc:

> Rozmowy indywidualne ze specjalistami w razie potrzeby – konsultacyjne spotkania z inicjatywy rodzica lub specjalisty

> Rozmowy z innymi rodzicami na spotkaniach grupowych – forma pokrewna grupie wsparcia, na której rodzice mają możliwość wymiany informacji, doświadczeń, udzielenia sobie wzajemnej pomocy

> Mikro szkolenia na wybrane tematy – spotkania szkoleniowe, prowadzone przez specjalistów, dotyczące różnorakich aspektów  niepełnosprawności

> Warsztaty „rodzice z dziećmi” prowadzone przez specjalistów – spotkania rodziców i dzieci mające charakter zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój, jednocześnie będących instruktażem, jak bawić się w domu

> Zespoły terapeutyczne – spotkania specjalistów pracujących z dzieckiem z rodzicem w celu omówienia postępów i trudności w terapii

Na początku roku szkolnego na spotkaniu organizacyjnym rodzice mają możliwość wyboru zarówno najbardziej preferowanej formy wsparcia, jak i tematów mikro szkoleń. Pozwala to na rozpoznanie preferencji rodziców i dostosowanie oddziaływań do ich realnych potrzeb.

SPOTKANIE I
21 października 2014r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej metody i formy pracy stymulujące rozwój dziecka z niepełnosprawnością realizowane w przedszkolu. Zapoznano się także z preferencjami rodziców co do form wsparcia oferowanego w ramach Wielospecjalistycznej Pomocy Rodzicom Dzieci z Niepełnosprawnością. Na spotkaniu obecni byli wszyscy specjaliści pracujący z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

SPOTKANIE II
12 marca 2015r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach Wielospecjalistycznej Pomocy Rodzicom Dzieci z Niepełnosprawnością. Zostały zaprezentowane dwa tematy w postaci prezentacji multimedialnych i mini wykładów:

1) Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością.
2) Usprawnianie mowy – przegląd ćwiczeń logopedycznych.

 

Kontynuacją tematu drugiego będą warsztaty dla rodziców i dzieci, które odbędą się w maju.

 

Literatura dotycząca tematu pierwszego:

Dla rodziców:

  • Żyta A. (2004), Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Impuls, Kraków.
  • Żyta A. (2005), Fascynacje i depresje – problemy psychospołeczne rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. „Bardziej Kochani” nr 4 (36).
  • Żyta A. „Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością” (zamówić można na stronie Stowarzyszenia Bardziej Kochani)

Dla dzieci (do czytania dzieciom):

  • „Leon i jego nie – zwykłe spotkania”
  • Wyprawa na zamek, Wycieczka do jaskini, Noc w namiocie

Zamówić można na: www.fundacjaverba.org.pl

Osoby prowadzące:

Agnieszka Herczakowska

Ewelina Libront

Pobierz: Gimnastyka buzi i języka …

Pobierz: Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością …

 

SPOTKANIE III
30.04.2015r. zostały zorganizowane Warsztaty Wiosenne przygotowane przez p. Agnieszkę Herczakowską – psycholog i p. Joannę Holeczek – oligofrenopedagog w ramach Wielospecjalistycznej Pomocy Rodzicom Dzieci z Niepełnosprawnością. Tematem przewodnim była wiosna. Dzieci i rodzice wzięli udział w zabawach o charakterze muzyczno – ruchowym, plastycznym i naśladowczym. Na koniec w ogrodzie przedszkolnym czekała na dzieci miła niespodzianka, którą musiały odszukać. Dzieci świetnie się bawiły. Niebawem kolejne zajęcia, na które serdecznie zapraszamy…

Zdjęcia ….

 

SPOTKANIE IV
W ramach Wielospecjalistycznej Pomocy Rodzicom Dzieci z Niepełnosprawnością 22 maja 2015r. zostały zorganizowane warsztaty logopedyczne przez p. Eweline Libront- logopedę. Na poprzednim spotkaniu szkoleniowym przybliżono rodzicom temat dotyczący rozwoju mowy poprzez prezentację multimedialną – Usprawnianie mowy – przegląd ćwiczeń logopedycznych.
Podczas kolejnego spotkania warsztatowego zaprezentowane zostały zabawy i ćwiczenia oddechowe oraz narządów artykulacyjnych. Wszystkie zadania postawione przed dziećmi dostosowane były do ich wieku i możliwości. Celem warsztatów było zachęcenie rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi oraz wspomagania prawidłowego rozwoju mowy.
Zdjęcia ….