Kółko ,,Mali odkrywcy”

PROGRAM  KÓŁKA  BADAWCZEGO

„MALI ODKRYWCY”

 

 

Opracowała: Ewelina Hanusiak

Małgorzata Zbytniewska

I. WSTĘP

Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalną chęć doświadczania i poznawania. Zadają dużo pytań i chętnie działają. Wszystkiego chcą dotknąć, spróbować. Wykazują ogromną żądzę wiedzy, ciekawość świata, która jest motorem ich rozwoju. Tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, budują własne teorie.
Mali ludzie potrzebują konkretnego kontaktu z przedmiotami. Chcą poznawać swoje środowisko dzięki realnym przeżyciom. Celem programu kółka badawczego  „Mali odkrywcy” jest rozwijanie zainteresowań dzieci wykraczających poza program wychowania przedszkolnego, wyjaśnianie zasad rządzących światem, aby potrafiły w nim samodzielnie działać. Podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia. Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Fizyka, chemia na poziomie edukacji przedszkolnej są piękne, fascynujące, mają w sobie coś z bajki i czarów. Doświadczenia przeprowadzone w grupie przedszkolnej aktywizują wszystkie analizatory, sprzyjają pełniejszemu przyswojeniu materiału wynikającego z podstawy programowej, pozwalają dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi, formułowanie wniosków.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE :

–  Program jest zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

– Program dedykowany do programu dobrych praktyk „ Dziecko w swoim żywiole”
–  Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

– Program realizowany będzie w ramach koła badawczego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min tygodniowo od miesiąca października 2017 do końca maja 2018.

– Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą w nich udział dzieci nie

tylko szczególnie uzdolnione ale te, które wykazują zainteresowania.

– Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego.

–  Zabawy powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Jego realizacja umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

III. CELE PROGRAMU

Cele ogólne :

– rozbudzanie zainteresowań dzieci

– budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

– rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.

– stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną,                a skutkiem.

– doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciąganie wniosków na podstawie   doświadczeń i własnych obserwacji

– odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.

– inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.

– wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

– budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.

– przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.

– rozbudzanie świadomości ekologicznej, zdrowotnej

IV. METODY I FORMY PRACY

Zajęcia realizowane będą przede wszystkim za pomocą metod aktywizujących (zabawa dydaktyczna z elementami eksperymentu, doświadczenia, burza mózgów)                   i praktycznego działania. Dominować będą doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje.                  Waloryzujące (prezentacja folderów ilustrowanych i prezentacji komputerowych).

Wśród form pracy przewidywane są prace zespołowe z naciskiem na możliwość sprawdzenia pomysłów dzieci oraz prezentacji ich wyników.

Metody:

– słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się;

– czynne: samodzielnych doświadczeń; kierowana własną działalnością, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń,

– oglądowe : obserwacja, pokaz, demonstracja, uprzystępniania sztuki,

 

Formy:

– praca indywidualna – dziecko samodzielne wykonuje czynność;

– praca zbiorowa – wszystkie dzieci pracują wspólnie;

– praca zespołowa – dzieci pracują w stałych zespołach;

– praca grupowa – dzieci pracują w jednorazowych grupach.

 V. TEMATYKA SPOTKAŃ:

Czarodziejski piasek

Wakacyjna plaża

Aluminiowe łodzie

Piłeczka-kangurek z jajka

Masa plastyczna dla odważnych

Gazowany napój domowej roboty

Kolorowe światło

Co rozpuszcza woda?

Gęstość płynu a ciężar przedmiotu

Chemiczne jojo

Pompowany balonik (wytwarzanie CO2)

Drożdże

Czego potrzebuje ogień?

Sklejone szklanki

Hodowla  kryształów

Dziwne jajka

Mrożonki

Wulkan

Wędrująca woda

Musująca woda

Barwienie kapusty

Nurkujące rodzynki

Cukierkowa tęcza

 

Skip to content