Projekt Dogoterapia

Dogoterapia –„Z psem za pan brat”

Cele projektu:

-Kształtowanie prawidłowej, bezpiecznej relacji dziecko – pies;

-Rozwijanie podstawowej wiedzy na temat psa, sposobu zachowania się w jego obecności, opieki nad nim;

-Ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem kontaktu dotykowego ze zwierzęciem;

-Rozwijanie mowy czynnej i biernej;

-Rozwijanie funkcji w obrębie sfery społeczno–emocjonalnej;

-Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;

-Stymulacja polisensoryczna;

-Rozwijanie małej i dużej motoryki;

Rozwijanie funkcji w obrębie sfery społeczno –emocjonalnej;

 

Realizator:

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej

Psycholog, dogoterapeuta –forma wolontariatu.

 

Założenia merytoryczne projektu:

Od września roku szkolnego 2013/2014 w naszym przedszkolu prowadzona jest dogoterapia, jako dodatkowa metoda wspomagania rozwoju i terapii dzieci z niepełnosprawnością. Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rozwoju, terapii i rehabilitacji człowieka z czynnym udziałem odpowiednio przygotowanego psa i pod okiem wykwalifikowanej osoby prowadzącej. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

 

Zajęcia rekreacyjne – zajęcia relaksujące, dostarczające pozytywnych emocji związanych z relacją ze zwierzęciem, motywujące do podejmowania aktywności. Mogą mieć charakter zajęć spontanicznych lub zaplanowanych i przygotowanych.

Zajęcia edukacyjne – zajęcia wspomagające edukację osób poprzez udział psa jako motywatora do podejmowania działania. Ich nieodłączną częścią jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników, w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości rozwojowe.

Zajęcia terapeutyczne – działanie terapeutyczne, ukierunkowane na konkretne cele, zaplanowane i dostosowane do potrzeb uczestników. Przebieg zajęć i efekty terapeutyczne są dokumentowane i analizowane.

Na zajęciach dogoterapeutycznych w naszym przedszkolu realizowane są ćwiczenia rozwijające obszary funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościa, wymagające stymulacji i usprawniania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

 

Sposób realizacji projektu:

Zajęcia dogoterapeutyczne realizowane są raz na dwa tygodnie.

Biorą w nich udział dzieci z niepełnosprawnością, których rodzice nie zgłosili w oświadczeniach przeciwskazań do tego rodzaju zajęć i wyrazili pisemną zgodę.

 

Planowane efekty

– Zainteresowanie dzieci nową formą zajęć, rozbudzenie ich pozytywnych emocji i motywacji do działania.

– Rozwinięcie wiedzy dzieci na temat sposobu nawiązywania prawidłowej, bezpiecznej relacji z psem

– Zbudowanie podstawowej wiedzy na temat psa, sposobu zachowania się w jego obecności, opieki nad nim;

– Zrealizowanie programu rozwoju wybranych funkcji poznawczych, obszaru społeczno –emocjonalnego oraz sfery fizycznej.

 

Źródło finansowania: Środki własne

Termin realizacji: Od września 2013r. do czerwca 2014r.

Skip to content