Wielospecjalistyczna pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością

Cele projektu:

1.Zapewnienie wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodzicom dzieci z niepełnosprawnością.

2.Umożliwienie rodzicom nawiązania między sobą współpracy i wymiany doświadczeń

związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością.

3.Włączenie rodziców w proces terapeutyczny dziecka.

4.Budowanie prawidłowych więzi emocjonalnych i wzmacnianie odpowiedzialności za rozwój dziecka.

Realizator:

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej.

Zespół terapeutyczny: psycholog, logopeda, terapeuta SI, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog.

Założenia merytoryczne projektu:

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Ślaskiej jest placówką wspierającą i stymulującą rozwój dzieci zarówno zdrowych, jak i z niepełnosprawnością, autyzmem, opóźnieniami rozwojowymi, dysfunkcjami analizatora wzrokowego i słuchowego. Podążanie w kierunku dziecka z trudnościami rozwojowymi znalazło swój wyraz w utworzeniu kolejnego oddziału integracyjnego w bieżącym roku szkolnym. Mamy obecnie dwa oddziały integracyjne oraz jeden oddział specjalny dla dzieci z autyzmem. Dzieci z niepełnosprawnością objęte są zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także rewalidacyjnymi. Pozostają pod stałą obserwacją, a wszelkie ich postępy i trudności są systematycznie monitorowane. Nad globalnym rozwojem tej grupy przedszkolaków czuwa zespół specjalistów: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagodzy, terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuci pedagogiczni. Prócz specjalistycznych zajęć indywidualnych i grupowych, dostosowanych do możliwości podopiecznych, w naszej palcówce prowadzona jest także wielospecjalistyczna pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, jako krok w kierunku systemu rodzinnego. Rodzina, w której wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością, potrzebuje wieloobszarowego wsparcia, by mogła sprawować swoje funkcje w sposób jak najbardziej sprzyjający zdrowym relacjom i poczuciu zadowolenia.

Sposób realizacji projektu:

Spotkania z rodzicami na terenie Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z wybraną przez nich formą współpracy. Rokrocznie rodzice mają możliwość wyboru drogą anonimowej ankiety swoich preferencji dotyczących rodzaju otrzymywanego wsparcia. W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 zaproponowane zostały następujące formy:

-Rozmowy indywidualne z psychologiem i innymi specjalistami w razie potrzeby.

-Rozmowy z innymi rodzicami na systematycznych spotkaniach grupowych.

-Warsztaty„rodzice z dziećmi” prowadzone przez psychologa i nauczycieli.

Do tej pory realizowane były następujące formy wsparcia:

-Rozmowy indywidualne z psychologiem i innymi specjalistami w razie potrzeby.

-Warsztaty „rodzice z dziećmi” prowadzone przez psychologa i nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym rodzice również mieli możliwość zadeklarowania w anonimowych ankietach, jaki rodzaj współpracy postrzegany jest przez nich za najodpowiedniejszy.

Wzbogacono rodzaje działań wspierających:

-Rozmowy indywidualne z psychologiem i specjalistami w razie potrzeby.

-Rozmowy z innymi rodzicami na systematycznych spotkaniach grupowych.

-Warsztaty „rodzice z dziećmi” prowadzone przez psychologa i nauczycieli.

-Mikroszkolenia na wybrane tematy.

-Inną (proszę podać jaką).

Najbardziej pożądaną formą wsparcia okazały się:

-Rozmowy indywidualne z psychologiem i specjalistami w razie potrzeby.

-Warsztaty „rodzice z dziećmi” prowadzone przez psychologa i nauczycieli.

-Mikroszkolenia na wybrane tematy.

Rodzice mieli też możliwość zapoznać się z propozycją szkoleń i zaproponować własne pomysły.

Propozycje tematów do realizacji na spotkaniach grupowych (mikroszkolenia):

1.Spotkanie warsztatowe dotyczące wrażeń sensorycznych (jak nasze dzieci poznają świat?) i technik terapeutycznych opartych na założeniach  metody Integracji

Sensorycznej.

2.Spotkanie warsztatowe –relaksacja dla rodziców i dzieci.

3.Samoobsługa -jak pomóc dziecku być samodzielnym?

4.Jak wspomagać rozwój dziecka w domu? Gry i zabawy z dzieckiem.

5.Jak pomóc rodzeństwu dziecka niepełnosprawnego?

6.Co to jest terapia behawioralna?-Dla kogo? Jakie są jej cele?

7.Zachowania trudne mojego dziecka –jak sobie z nimi radzić, jaką metodą nad nimi pracować?

8.Terapia Ręki –metoda wspomagająca rozwój małej motoryki.

9.Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.

10.Metody pracy z dzieckiem autystycznym.

11.Przegląd ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie dziecka w najważniejszych obszarach rozwojowych.

Skip to content