Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

na lata 2018/2019 – 2020/2021

 

 

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność,

nie każmy myśleć,

lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać

i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa-Prawo Oświatowe tekst jednolity ( Dz.U. z 2020r.poz.910 z późn.zm)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017r., poz.356)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół
  i placówek (Dz. U. 2017r., poz.1611 z późn. zm. )

 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (Dz. U. z 2017r., poz. 1658 z późn.zm)

 • Statut Przedszkola

 

Nasze przedszkole jest ukierunkowane przede wszystkim na wychowanków i ich wszechstronny rozwój. Celem naszych działań jest wychować zdrowe, aktywne i odporne psychicznie i fizycznie dzieci. Dlatego też uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i przygotowujemy przedszkolaków do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Niniejsza koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Prawie Oświatowym i Ustawie o systemie oświaty. Powstała również w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i Statut Przedszkola.

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. Swoją działalność rozpoczęło w 1989r. Położone jest z dala od ruchliwej ulicy. Na przełomie 2014/2015 roku nasza placówka przeszła gruntowny remont. Zostały wymienione okna, ogrzewanie oraz odremontowane wszystkie sale zajęć.

Przestrzeń wokół przedszkola zajmuje duży ogród, który umożliwia organizowanie wielu ciekawych sytuacji edukacyjnych. Nasz plac zabaw jest wyposażony w urządzenia ogrodowe, które zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do zabawy. Jest to także doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć aktywizujących, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych, gdyż wspólnie z rodzicami naszych wychowanków posadziliśmy wiele ozdobnych roślin, krzewów i drzewek.

Naszym celem jest optymalny na miarę możliwości rozwój psychofizyczny każdego wychowanka we wszystkich sferach osobowości oraz skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym.

Placówka przygotowana jest na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu znajdują się długie korytarze, wygodne szatnie oraz przestronne sale umożliwiające swobodne poruszanie się dzieci z dysfunkcjami. Sale wyposażone są w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

Organizacyjnie jest to placówka 11-oddziałowa, składającą się z następujących grup:

 • Jeżyki” 3–latki

 • Delfinki” 3/4–latki

 • Pszczółki” 4-latki

 • Tygryski” 4-latki

 • Biedronki” 5-latki

 • Skrzaty” 5–latki

 • Zajączki” 6-latki

 • Sówki” 6-latki

 • Integracyjny „Motylki” 4/5/6/7/8-latki

 • Integracyjny „Misiaki” 5/6/7-latki

 • Specjalny „Żabki” 5/6/7-latki

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.

 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

 3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.

 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 5. Program Wychowawczy Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 9. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikacje interpersonalną.

 10. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO :

 • znajduje możliwości indywidualnego rozwoju

 • rozwija aktywność twórczą

 • rozwija zainteresowania muzyką, kulturą, sztuką

 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

 • kreatywnie wyraża własne myśli ,doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości

 • poznaje swoje prawa i obowiązki

 • czuje się bezpieczne w życzliwej atmosferze

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Nasz absolwent:

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych

 • przestrzega obowiązujących reguł

 • samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych

 • podejmuje zadania społeczne

 • wykazuje się umiejętnością właściwego zachowania w różnych miejscach

 • ma motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

 • jest aktywny, samodzielny i twórczy

 • wykazuje się wrażliwością estetyczną

 • zna zasady kultury

 • ma pozytywny obraz samego siebie

 • wyraża i kontroluje swoje emocje

 • radzi sobie w trudnych sytuacjach

 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dba o swoje zdrowie

 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie

 • respektuje prawa innych

 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 • jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych

 • odróżnia dobro od zła, chętnie współpracuje z innymi.

CELE GŁÓWNE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

1.Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa, na jakość pracy przedszkola.

2.Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.Zarządzanie przedszkolem.

 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zawarte w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach prawnych wydanych na jej podstawie zgodnie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie i dążenie do całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie jego własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki
  w szkole.

1.Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

 • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,

 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji
  i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

 • udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom
  i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

 • wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń,

 • rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do zadań przedszkola należy:

 • wspieranie aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

 • stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

 • dbałość o prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

 • wspieranie samodzielnego dziecięcego poznawania i doświadczania świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby uczestnictwa w grupie rówieśniczej i tworzenia relacji osobowych,

 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbałości o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć własnych i innych ludzi, emocji oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści dostosowane do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, muzyki, tańca, śpiewu, ruchu, środowiska, ubioru, teatru, plastyki,

 • stwarzanie warunków pozwalających na bezpieczne, samodzielne poznawanie i doświadczanie otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój jego wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

 • tworzenie warunków umożliwiających samodzielną, bezpieczną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania samodzielnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

 • kreowanie, wspólne z różnymi wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne osoby dorosłe, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia przez dziecko na jego etapie rozwoju,

 • systematyczne uzupełnianie i rozszerzanie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie gotowości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole,

 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej,

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie

dotyczy:

 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt. 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i Dz. U z 2018 r. poz. 996), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,

 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych,

 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,

 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,

 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych, jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych, jako partnerów,

 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,

 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej – przedszkola pełni DYREKTOR, który:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

 3. pełni rolę pracodawcy,

 4. organizuje pracę nauczycieli,

 5. inspiruje nauczycieli do działania,

 6. kieruje działalnością przedszkola.

 

Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, jest w przedszkolu utworzone stanowisko WICEDYREKTORA, który:

 1. zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony,

 2. wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

ROLA NAUCZYCIELA

Nad rozwojem naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna, stale poszukująca innowacyjnych rozwiązań i zapewniająca każdemu dziecku podmiotowe traktowanie. Kadra posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także specjalistyczne. Placówka zatrudnia nauczyciela języka angielskiego, katechetę, psychologa, logopedę, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów oraz specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, terapii SI i dogoterapii.

Do podstawowych zadań nauczycieli w naszym przedszkolu należy:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
  i możliwościami rozwojowymi.

 2. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka).

 3. Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości.

 4. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

 5. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.

 6. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.

 7. Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy.

 8. Wdrażanie do samodzielności.

 9. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.

 10. Przygotowanie dzieci specjalnej troski do integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

 11. Prawidłowe instruowanie zdrowych dzieci, w jaki sposób zainicjować kontakty z dziećmi niepełnosprawnymi.

 12. Nawiązanie więzi z domem rodzinnym dziecka, jako warunku prawidłowej realizacji programu.

 13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 14. Zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój fizyczny dzieci.

Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę. Do metod tych należą między innymi:

 1. Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

 2. Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki

 3. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu

 4. Dogoterapia

 5. Metoda twórcza Carla Orffa

 6. Metody dramowe

 7. Elementy metody Domana

 8. Metoda Dziamskiej

 9. Relaksacja

 10. Metoda Batii Strauss

 11. Metoda dobrego startu

 12. Metoda M. i Ch. Knillów

 13. Metoda Integracji Sensorycznej- stymulacja polisensoryczna w sali doświadczania świata

 14. Metoda bajkoterapii 

 15. Sensoplastyka

 16. Terapia ręki

 17. TPR(Total Physical Response) – metoda reagowania całym ciałem.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGÓW

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno – wychowawczego jest kompetentna i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

 1. zespół tworzenia koncepcji pracy

 2. zespół do spraw ewaluacji

 3. zespół tworzenia planu pracy placówki przedszkolnej

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły  i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym. Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2020/2021

1.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

3.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

ADAPTACJA NOWO  PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym.  Oznacza to, że 3 latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment pójścia do przedszkola jest istotnym w jego życiu i budzi silne emocje. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną, dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy.

Nasuwa się, więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Najważniejsze wydaje się by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce.

W trakcie tych spotkań dziecko może poznać przedszkole, rytm dnia i organizację zajęć, kolegów i koleżanki oraz panią, która będzie się nim opiekowała w poczuciu bezpieczeństwa dzięki obecności rodziców. Rodzice mogą zapytać o wszystko, co ich niepokoi, uzyskać informacje na temat, co zrobić, aby dziecko w jak najlepszy sposób zaadoptowało się w przedszkolu.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

1. Promocja placówki

 • Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.

 • Życzliwość wobec rodziców.

 • Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.

 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

 • Prezentacja w lokalnych mediach.

 • Zabieganie o notatki w prasie lokalnej.

 • Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

2. Motywacja przedszkolaków

Staramy się jak najczęściej stosować nagrody, stosowanie kary pozostaje ostatecznością. Skupiamy się na tym, co dziecko zrobiło dobrego starając się ignorować zachowania niewłaściwe. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.

Stosowane nagrody w naszym przedszkolu:

 • Pochwała indywidualna

 • Pochwała na forum grupy

 • Pochwała do rodzica

 • Uzyskanie jakiegoś przywileju np. możliwość wyboru rodzaju zabawy, udostępnienie atrakcyjnej zabawki

 • Nagroda poprzez pełnienie funkcji pomocnika nauczyciela, dyżurnego

 • Nagroda poprzez otrzymanie znaczka motywacyjnego (medal, naklejka, obrazek)

3. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora placówki. Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • codziennej obserwacji ich pracy,

 • ankiet, wywiadu z dyrektorem przedszkola,

 • rozmów z nauczycielami,

 • rozmów z rodzicami,

 • obserwacji zajęć,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,

 • lustrację sal, tablic, wystaw prac i analizę wytworów dziecięcych,

 • analizy rozwoju zawodowego

 • kontroli i analizy dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

4. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka

 • każdy nauczyciel jedną godzinę w miesiącu poświęca na konsultacje z rodzicami,

 • na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacja podstawy programowej,

 • nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco,

 • rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych  konsultacji,

 • udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów diagnoz dojrzałości szkolnej,

 • organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagog i psycholog,

 • prezentowanie prac dzieci na tablicy w szatni,

 • informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach na stronie internetowej  przedszkola.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA 

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są, jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Formy współpracy z rodziną dziecka:

 • zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,

 • zebrania z Radą Rodziców,

 • konsultacje i spotkania indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

 • zajęcia otwarte dla rodziców,

 • zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,

 • prowadzenie informacyjnych kącików dla rodziców,

 • pomoc rodziców podczas realizacji imprez przedszkolnych,

 • udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach, wycieczkach
  i konkursach,

 • włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola,

 • przedszkole prowadzi stronę internetową.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

 • diagnozowaniu środowiska dziecka

 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka

 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności

 • wspieraniu dzieci uzdolnionych

 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom informacji w tym zakresie

 • wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności umożliwiające sprostanie tym wymaganiom

 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

 • rodziców

 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem

 • specjalisty poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

 • specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie:

 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

 • zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

 • zajęć logopedycznych,

 • zajęć rewalidacyjnych,

 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 • porad oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne prowadzą specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.

Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli, z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

 

GŁÓWNE KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

Lp. Rok szkolny Kierunek Zadanie
1. 2018-2019

Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania oraz poczucia bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej

z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Zdrowy, bezpieczny przedszkolak

Ekspresja muzyczna

i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci

2. 2019-2020

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności plastycznej.

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form teatralnych

Twórczy przedszkolak

Nasze emocje  i uczucia

3. 2020-2021

Stwarzanie warunków do edukacji matematyczno-przyrodniczej, aby stała się efektywna i przyjazna dziecku.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem rozwijanie aktywności i wrażliwości dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą

Edukacja matematyczno-przyrodnicza skuteczna i przyjazna dziecku.

Mali miłośnicy książek

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWALUACJA KONCEPCJI

 • Koncepcja jest dostępna dla pracowników i rodziców na stronie internetowej przedszkola oraz w kancelarii dyrektora

 • Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,

 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnej nowelizacji, modyfikacji koncepcji przy zmianie prawa oświatowego,

 • Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych,

 • Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrazić swoje opinie, uwagi i wnioskować o zmiany w koncepcji.

UWAGI O REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola rodziców i pozostałych pracowników.

 • Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny.

 • Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest  roczny plan pracy przedszkola.

 • Koncepcja obowiązuje od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

 

 

 

Opracował zespół do spraw koncepcji w składzie:

Ewelina Libront………………………….

Wioleta Myller…………………………..

Anna Janas………………………………

Patrycja Lomania…………………………

Agnieszka Jawny…………………………

Joanna Holeczek………………………….

Elżbieta Markiewicz;…………………….

 Skip to content