Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

na lata 2021/2022 – 2023/2024

Pewnego dnia sposób, w jaki mówimy do dzieci,

stanie się ich własnym głosem. Bądźmy zatem uważni”

Peggy O’Mara

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe, tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r.poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717 oraz z 2023 r. poz. 312 i 1759)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, tekst jednolity (Dz. U z 2019 r. poz. 502, z 2022 r. poz. 566 i 644 oraz z 2023 r. poz. 1370)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, tekst jednolity (Dz. U. z 2020r., poz. 1551 z późn. zm.)
 • Statut Przedszkola

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje. Budować i kształtować jego tożsamość regionalną, narodową oraz uczyć odróżniania dobra od zła.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki oraz analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz Statut Przedszkola.

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. Swoją działalność rozpoczęło w 1989r. Położone jest z dala od ruchliwej ulicy. Na przełomie 2014/2015 roku nasza placówka przeszła gruntowny remont. Zostały wymienione okna, ogrzewanie oraz odremontowane wszystkie sale zajęć.

Przestrzeń wokół przedszkola zajmuje duży ogród, który umożliwia organizowanie na jego terenie wielu ciekawych sytuacji edukacyjnych. W roku szkolnym 2021/2022 został oddany do użytku wszystkich mieszkańców miasta nowoczesny naukowo – sensoryczny plac zabaw w ramach realizacji działań budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska co jeszcze bardziej umożliwiło nam o zadbanie o wychowanków naszego przedszkola i ich wszechstronny rozwój poprzez doświadczanie świata.

Nasz plac zabaw jest wyposażony w urządzenia ogrodowe, które zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do zabawy. Jest to także doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć aktywizujących, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych, gdyż wspólnie z rodzicami naszych wychowanków i dzięki ich zaangażowaniu posadziliśmy na jego terenie wiele ozdobnych roślin, krzewów i drzewek.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nasza placówka została odpowiednio przygotowana do podjęcia ewentualnej pracy w formie nauczania na odległość. Przeszkolona kadra pedagogiczna wyposażona w odpowiednie narzędzia i stale dokształcająca się jest gotowa do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Naszym celem jest dążenie do tego, aby zdrowie dziecka rozumiane, jako stan równowagi fizjologicznej i psychicznej między organizmem człowieka a „otaczającym światem”, warunkowało teraz i w przyszłości aktywne, bezpieczne i efektywne uczestnictwo dziecka
w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyjało realizacji jego indywidualnych celów. Placówka nasza przygotowana jest również na przyjęcie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W przedszkolu znajdują się długie korytarze, wygodne szatnie oraz przestronne sale umożliwiające swobodne poruszanie się dzieci z różnymi dysfunkcjami. Ponadto posiadamy profesjonalną salę doświadczania świata oraz korytarz aktywności i kącik zmysłów wykorzystywany podczas zajęć z integracji sensorycznej. Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Wychodząc naprzeciw potrzebą współczesnego świata oraz rozwojowi technologii informacyjnej przedszkole zostało wyposażone w nowoczesną tablicę interaktywną, tablety oraz zabawy edukacyjne. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze i wpływa na jego wysoką ocenę. Placówka inwestuje
w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi organizacyjnie jest placówką 11oddziałową, składającą się z następujących grup:

Oddziały ogólnodostępne:

 • Jeżyki”
 • Delfinki”
 • Pszczółki”
 • Tygryski”
 • Biedronki”
 • Skrzaty”
 • Zajączki”
 • Sówki”

Oddziały integracyjne:

 • Integracyjny „Motylki”
 • Integracyjny „Misiaki”

Oddział specjalny:

 • Specjalny „Żabki”

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką otwartą, innowacyjną, bezpieczną, a także przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, a także wychowuje je w atmosferze akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa. Wychowankowie naszego przedszkola mają możliwość samorealizacji, a także aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 3. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 4. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Dzieci mają nieustannie tworzone warunki do twórczego działania, a także stale przyswajają ważne umiejętności niezbędne w życiu dorosłego człowieka.
 5. Działania edukacyjne przedszkola przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz umożliwiają dzieciom osiąganie w niej wielu sukcesów.
 6. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby oraz oczekiwania. Dąży do tego, aby rodzice byli partnerami czynnie uczestniczącymi
  w życiu przedszkola a wspólne działania były skoordynowane.
 7. Nasza placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną oraz odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 8. Wszyscy pracownicy naszego przedszkola współdziałają ze sobą, tworząc przyjazną i życzliwą atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane, ważne, potrzebne oraz bezpieczne.
 9. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 10. Placówka wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 11. W naszym przedszkolu wszyscy pracownicy dbają o podmiotowość dziecka, przestrzegają jego praw, a także troszczą się o dobre stosunki międzyludzkie oraz skuteczną komunikacje interpersonalną.
 12. Skuteczna promocja naszego przedszkola w środowisku lokalnym czyni je nowoczesnym i atrakcyjnym. Walorami placówki są duża baza, dobre wyposażenie, estetyka pomieszczeń i wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz serdeczny personel administracyjno-obsługowy.
 13. Przedszkole promuje swoje działania i osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym społecznym.

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

 • wykazuje ciekawość świata,
 • jest ufne w stosunku do nauczycieli i opiekunów,
 • jest radosne,
 • jest twórcze i samodzielne w działalności zabawowej oraz edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • znajduje możliwości indywidualnego rozwoju,
 • rozwija aktywność twórczą,
 • rozwija zainteresowania muzyką, kulturą, sztuką,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane
  z rzeczywistości,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola,
 • czuje się bezpieczne w życzliwej atmosferze.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Nasz absolwent:

 • jest radosny, koleżeński oraz ciekawy świata
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych
 • potrafi współdziałać w grupie
 • jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi
 • przestrzega obowiązujących norm, zasad i reguł
 • podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów
 • podejmuje działania społeczne, prozdrowotne oraz proekologiczne
 • wykazuje się umiejętnością właściwego zachowania w różnych miejscach
 • ma motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • jest aktywny, samodzielny i twórczy
 • wykazuje się wrażliwością estetyczną
 • zna zasady kultury osobistej
 • ma pozytywny obraz samego siebie
 • rozwija swoje talenty i dary
 • potrafi wyrażać i kontrolować swoje emocje
 • radzi sobie w trudnych sytuacjach
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dba o swoje zdrowie
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie
 • respektuje prawa innych
 • ma poczucie bycia Polakiem, Europejczykiem i obywatelem „całego świata”
 • jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych
 • odróżnia dobro od zła, chętnie współpracuje z innymi.

CELE GŁÓWNE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 1. Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym wpływa, na jakość pracy przedszkola.
 1. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 1. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 1. Zarządzanie przedszkolem.
 • Właściwe zarządzanie placówką zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie
  z przyjętą koncepcją rozwoju oraz przepisami prawa.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole realizuje cele i zadania zawarte w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, a w szczególności zgodnie
  z zasadami ujętymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie i dążenie do całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie jego własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

 

1.Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

 • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,
 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji
  i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
 • udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
 • wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • organizowanie opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń,
 • rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

1.Do zadań przedszkola należy:

 • wspieranie aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • dbałość o prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnego dziecięcego poznawania i doświadczania świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb
  i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby uczestnictwa w grupie rówieśniczej i tworzenia relacji osobowych,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbałości o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć własnych i innych ludzi, emocji oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści dostosowane do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, muzyki, tańca, śpiewu, ruchu, środowiska, ubioru, teatru, plastyki,
 • stwarzanie warunków pozwalających na bezpieczne, samodzielne poznawanie i doświadczanie otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój jego wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających samodzielną, bezpieczną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
  i podejmowania samodzielnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z różnymi wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne osoby dorosłe, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia przez dziecko na jego etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie i rozszerzanie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie gotowości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt. 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i Dz. U z 2018 r. poz. 996), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych,
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych, jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jako partnerów,
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie
  o kształceniu specjalnym lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej – przedszkola pełni DYREKTOR, który:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 3. pełni rolę pracodawcy,
 4. organizuje pracę nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
 5. inspiruje nauczycieli do działania,
 6. kieruje działalnością przedszkola.

Na wniosek Dyrektora, za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu utworzone jest stanowisko WICEDYREKTORA, który:

 1. zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony,
 2. wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

ROLA NAUCZYCIELA

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.
 • Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją, ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby
  i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
 • Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia otwarte, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.
 • Opiekunowie stażu i nauczyciele odbywający staże w celu zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się szczęśliwe, akceptowane i bezpieczne.
 • Nasi specjaliści stale przygotowują dzieci z różnymi dysfunkcjami do integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami dając im tym samym możliwość pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Zagadnie z metodyką wychowania przedszkolnego wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę. Do metod tych należą między innymi:

 1. Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 2. Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 3. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 4. Dogoterapia
 5. Metoda twórcza Carla Orffa
 6. Metody dramowe
 7. Elementy metody Domana
 8. Metoda Dziamskiej
 9. Relaksacja
 10. Metoda Batii Strauss
 11. Metoda dobrego startu
 12. Metoda M. i Ch. Knillów
 13. Metoda Integracji Sensorycznej- stymulacja polisensoryczna w sali doświadczania świata
 14. Metoda bajkoterapii
 15. Sensoplastyka
 16. Terapia ręki
 17. TPR (Total Physical Response) – metoda reagowania całym ciałem.
 18. Metoda Kid’s Skills- dam radę,
 19. Elementy muzykoterapii.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGÓW

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno – wychowawczego jest kompetentna i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie
i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

 1. zespół tworzenia koncepcji pracy
 2. zespół do spraw badań wewnętrznych i analiz
 3. zespół tworzenia planu pracy placówki przedszkolnej
 4. zespół do spraw analizy programów wychowania przedszkolnego
 5. zespół do spraw medialnych i promocji przedszkola

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym. Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci, zachęcają nauczycieli do prowadzenia innowacyjnej działalności oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2023/2024

1.Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2.Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

3.Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

5.Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

6.Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

7.Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

8.Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

9.Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

10.Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

ADAPTACJA NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym.  Oznacza to, że 3 latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment w którym dziecko przekracza próg przedszkola jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu nie tylko dziecka, lecz całej rodziny. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną, dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy. Adaptacja, czyli przystosowanie dziecka do środowiska przedszkolnego jest długotrwałym, złożonym oraz wielostronnym procesem.
W trakcie adaptacji, zarówno dzieciom, jak i rodzicom towarzyszy cały wachlarz różnorodnych i silnych emocji. Począwszy od strachu oraz uczucia niepewności wobec pierwszych dni w nowym, nieznanym miejscu, skończywszy na poczuciu radości i ekscytacji z podejmowania nowych wyzwań oraz nowego etapu w życiu dziecka. W tym czasie dziecko najbardziej potrzebuje czasu, a także zrozumienia i cierpliwości zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli, aby móc przystosować się do nowej dla niego sytuacji. Nasuwa się, więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Najważniejsze wydaje się by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce. W trakcie tych spotkań dziecko może poznać przedszkole, rytm dnia i organizację zajęć, kolegów i koleżanki oraz panią, która będzie się nim opiekowała
w poczuciu bezpieczeństwa dzięki obecności rodziców. Rodzice mogą zapytać o wszystko, co ich niepokoi, uzyskać informacje na temat, co zrobić, aby dziecko w jak najlepszy sposób zaadoptowało się w naszym przedszkolu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

1. Promocja placówki:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec wychowanków, rodziców, opiekunów,
  a także gości placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • Dbałość o dobrą imię przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Prowadzenie kroniki przedszkola.
 • Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.
 • Udział w konkursach oraz wydarzeniach międzyprzedszkolnych.
 • Prowadzenie strony internetowej placówki.
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach.
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

2. Motywacja przedszkolaków:

Staramy się jak najczęściej stosować nagrody oraz pozytywne wzmocnienia. Skupiamy się na tym, co dziecko zrobiło dobrego starając się niwelować niewłaściwe zachowania. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.

Stosowane w naszym przedszkolu pozytywne wzmocnienia:

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała na forum grupy
 • Pochwała do rodzica
 • Uzyskanie jakiegoś przywileju np. możliwość wyboru rodzaju zabawy, udostępnienie atrakcyjnej zabawki
 • Nagroda poprzez pełnienie funkcji pomocnika nauczyciela, dyżurnego
 • Nagroda poprzez otrzymanie znaczka motywacyjnego (medal, naklejka, obrazek)

3. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora placówki. Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • codziennej obserwacji ich pracy,
 • ankiet, wywiadu z dyrektorem przedszkola,
 • rozmów z nauczycielami,
 • rozmów z rodzicami,
 • obserwacji zajęć,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
 • lustrację sal, tablic, wystaw prac i analizę wytworów dziecięcych,
 • analizy rozwoju zawodowego
 • kontroli i analizy dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

4. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka:

 • każdy nauczyciel jedną godzinę w tygodniowo poświęca na konsultacje z rodzicami,
 • na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacja podstawy programowej,
 • nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco,
 • rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych konsultacji,
 • udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów diagnoz dojrzałości szkolnej,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedami, terapeutami pedagogicznymi
 • prezentowanie prac dzieci na tablicach w szatni,
 • informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach na stronie internetowej przedszkola.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA

W naszym przedszkolu rodzice są traktowani jako partnerzy w procesie wychowania dziecka. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o dobre i pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Cele:

 1. dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 2. wszechstronny rozwój dziecka
 3. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 4. zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
 5. przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 6. przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 7. przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 8. wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 9. włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 10. zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 11. podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 12. ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 13. promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

 1. zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 2. zebrania grupowe,
 3. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 4. konsultacje i rozmowy indywidualne,
 5. prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 6. organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 7. organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 8. organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 9. włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, uroczystościach przedszkolnych,
 10. konkursy, wycieczki,
 11. angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup,
 12. udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

 • diagnozowaniu środowiska dziecka
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności
 • wspieraniu dzieci uzdolnionych
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom informacji w tym zakresie
 • wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności umożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

 • rodziców
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem
 • specjalisty Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
 • specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie:

 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć logopedycznych,
 • zajęć rewalidacyjnych,
 • zajęć Integracji Sensorycznej
 • zajęć z Sensoplastyki®
 • zajęć TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 • porad oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne prowadzą specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor. Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli,z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

GŁÓWNE KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

Lp. Rok szkolny Kierunek Zadanie
1. 2021-2022 Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania oraz poczucia bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem rozwijanie aktywności i wrażliwości dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.

Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

 

 

Edukacja regionalna – kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca.

Przedszkolacy dbają o zdrowie.

 

 

Otwórz książkę i poczuj magię bajek.

Mali miłośnicy książek.

 

Przedszkolaki też kodują.

Uczymy dzieci programować.

20 minut dla matematyki.

Każde małe dziecko wie – jak na Śląsku żyje się.

Piękna nasza Polska cała.

2. 2022-2023 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności plastycznej.

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.

Z matematyką w świecie sztuki

Twórczy przedszkolak.

W świecie emocji.

3. 2023-2024 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci.

Kształtowania u dzieci postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw proekologicznych, rozumienie roli czystego powietrza, znaczenia wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania oraz poczucia bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim.

 

 

 

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.

Przedszkolaki też kodują.

Twórczy maluch

Piękna nasza Polska cała.

Przedszkole patriotów

 

Akcja zbiórki elektrośmieci-„Odzyskomania”

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Nasza planeta”

PrzEKOlaki”

Zielona placówka”

Leśne pogotowie w Mikołowie

Zbiórka żołędzi”

Całoroczna zbiórka rzeczowa dla schroniska „Fauna”

Bezpieczna placówka”

Ruch, zmysł i koordynacja to przyjazna edukacja”

Sprintem do Maratonu X Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków”

Przedszkolaki dbają o swoje zdrowie

Dobre maniery przedszkolaka”

Polubić ciszę”

Emocjonalny świat emocji”

Wspólnie mocniejsi-uczymy się przez integrację”

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWALUACJA KONCEPCJI

 • Koncepcja jest dostępna dla pracowników i rodziców na stronie internetowej przedszkola oraz w gabinecie dyrektora
 • Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnej nowelizacji, modyfikacji koncepcji przy zmianie prawa oświatowego,
 • Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych,
 • Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrazić swoje opinie, uwagi i wnioskować o zmiany w koncepcji.

UWAGI O REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola rodziców i pozostałych pracowników.
 • Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny.
 • Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest roczny plan pracy przedszkola.
 • Koncepcja obowiązuje od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Opracował zespół do spraw koncepcji w składzie:

 1. Monika Kominek
 2. Katarzyna Muzykant
 3. Irena Sega
 4. Justyna Pawlik
 5. Katarzyna Demczuk-Romanowska
Skip to content