Procedura sygnalistów

Ważne informacje dotyczące przypadku zgłoszeń przypadków nieprawidłowości dokonywanych przez Pracowników:

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być i przyjmowane za pomocą niżej wymienionych kanałów zgłoszeniowych:

1.1. dedykowany adres poczty elektronicznej: sygnalistamp47@onet.eu dostępny tylko dla osób upoważnionych do pracy ze zgłoszeniami;

1.2. forma listowna na adres: Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-705), przy ulicy Szramka 7. z dopiskiem na kopercie, np. do rąk własnych Dyrektora placówki itp. ;

1.3. osobiście lub telefonicznie do dyrektora placówki/pracownika wyznaczonego w placówce na numer telefonu (+32) 242-77-82. Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje ten fakt w karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 2 do procedury;

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

2.1. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

2.2. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;

2.3. anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

3.1. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego);

3.2. datę i miejsce sporządzenia;

3.3. dane osób, które dopuściły się naruszenia tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

3.4. opis nieprawidłowości oraz ich daty.

4. Zgłoszenie może zostać udokumentowane dodatkowo zebranymi dowodami i wykazem świadków.

Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości stanowi załącznik nr 3 – zgłoszenie zamieszczony poniższej wraz z klauzulą informacyjną.

Do pobrania: Procedura sygnalistów – zgłoszenie

Skip to content