Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Mitas.
 • E-mail: przedszkole@mp47.eu
 • Telefon: 322427782

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej
 • Adres: ul .Szramka 7
  41-705 Ruda Śląska
 • E-mail: przedszkole@mp47.eu
 • Telefon: 322427782

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w budynku przy ul. Szramka 7, gdzie w części parterowej mieszczą się sale zajęć, toalety, szatnie i korytarze, natomiast na wyższej kondygnacji – I piętrze znajduje się część biurowa- gabinety: dyrektora, wicedyrektora, sekretariat i gabinet księgowej. W budynku brak jest windy, z której mogłyby korzystać osoby niepełnosprawne. Wejście do budynku przedszkolnego jest umożliwione dla wózków i dla osób niepełnosprawnych, tym samym placówka przygotowana jest na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu znajdują się długie korytarze, wygodne szatnie oraz przestronne sale umożliwiające swobodne poruszanie się dzieci z dysfunkcjami. Posiadamy także odpowiednio wyposażone łazienki, które również uwzględniają potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Brak przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej ,jej opiekunów z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Brak przeciwwskazań do możliwości skorzystania z tłumacza jeżyka migowego na miejscu lub on-line. W pobliżu przedszkola znajduje się parking wraz z kilkoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej
 • Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Automatyczne dostosowanie  wersji na telefony komórkowe.

Skip to content