Ramowy Rozkład Dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.oo – 17.oo 
Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do przedszkola do godziny 8.oo. 

6.00 – 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porząd­kowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoob­sługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwi­janie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Za­chowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończe­niu śniadania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

9.00 – 11.15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, pro­wadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spa­cery. Zabawy swobodne, spontaniczne. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

10.30 – 10.45 „Witaminka”. Spożywanie soków, owoców i jogurtów. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czyn­ności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zacho­wania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania

11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoob­sługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania..

11.30 – 12.00 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowa­nie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 – 13.15 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu.Zabawy na powietrzu z wykorzysta­niem urządzeń rekreacyjnych. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

13.15 – 13.30 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności sa­moobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

13.30 – 13.45 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posił­ku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

13.45 – 17.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontak­ty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

Do pobrania: Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Skip to content